Article 46 AIDE HUMANITAIRE (Vocabulaire)

 

affluer vi gr1 (art. 46)

to rush in (art. 46)

aménagement nm (art. 46)

adjustment (art. 46)

assainissement nm (art. 46)

purification (art. 46)

balayer vt gr1 (art. 46)

to sweep (art. 46)

bénéfice nm (art. 46)

profit (art. 46)

collecte nf (art. 46)

collection (art. 46)

compte nm / se rendre ~ (art. 46)

to realize (art. 46)

croupir vi gr2 (art. 46)

to go foul (art. 46)

détournement nm (art. 46)

embezzlement (art. 46)

dette nf (art. 46)

debt (art. 46)

don nm (art. 46)

donation (art. 46)

élan nm (art. 46)

impulse (art. 46)

entreprise nf (art. 46)

company (art. 46)

étaler vpr gr1 (art. 46)

to spread out (art. 46)

fonds nmpl (art. 46)

funds (art. 46)

galerie marchande nf (art. 46)

shopping mall (art. 46)

navire nm (art. 46)

ship (art. 46)

ONG (Organisation Non-Gouvernementale) (art. 46)

Non Governmental Organization (art. 46)

onusien adj (art. 46)

related to the UN (art. 46)

ouragan nm (art. 46)

hurricane (art. 46)

profit nm / au ~ de (art. 46)

in aid of (art. 46)

promesse nf (art. 46)

promise (art. 46)

récolter vt gr1 (art. 46)

to collect (art. 46)

reverser vt gr1 (art. 46)

to transfer (art. 46)

tarissement nm (art. 46)

drying up (art. 46)

texto nm (art. 46)

SMS (art. 46)