Article 45 LE TSUNAMI (Vocabulaire)

 

apprêter vpr gr1 / s'~ à faire qch (art. 45)

to be getting ready to do sth (art. 45)

avance nf (art. 45)

progress (art. 45)

baigneur nmf (art. 45)

bather/swimmer (art. 45)

cadavre nm (art. 45)

corpse (art. 45)

charrier vt gr1 (art. 45)

to wash along (art. 45)

contraindre vt gr3 (art. 45)

to force (art. 45)

coutumier (art. 45)

used to (art. 45)

décomposition nf (art. 45)

decay (art. 45)

déferler vi (art. 45)

to break (art. 45)

défoncer vt gr1 (art. 45)

to knock down (art. 45)

dépourvu nm / au ~ (art. 45)

unawares (art. 45)

disparu nm / porté ~ (art. 45)

believed dead/missing (art. 45)

effrayant adj (art. 45)

frightening (art. 45)

éloigner vpr gr1 (art. 45)

to go away (art. 45)

engloutir vt gr2 (art. 45)

to engulf (art. 45)

essence nf (art. 45)

gasoline (art. 45)

être nm / ~ cher (art. 45)

loved one (art. 45)

famine nf (art. 45)

starvation (art. 45)

fosse nf / ~ commune (art. 45)

common grave (art. 45)

funeste (art. 45)

disatrous (art. 45)

glissement nm (art. 45)

slide (art. 45)

habitation nf (art. 45)

house (art. 45)

insuffisant adj (art. 45)

insufficient (art. 45)

miettes nfpl / réduire en ~ (art. 45)

to smash sth to pieces (art. 45)

mot nm (art. 45)

word (art. 45)

muraille nf (art. 45)

wall (art. 45)

mur-digue nm (art. 45)

dyke (art. 45)

notamment adv (art. 45)

in particular (art. 45)

pensée nf (art. 45)

thought (art. 45)

raz-de-marée nm (art. 45)

tidal wave (art. 45)

recherche nf (art. 45)

search (art. 45)

réfugié nm (art. 45)

refugee (art. 45)

réfugier vpr gr1 (art. 45)

to take shelter (art. 45)

relever vpr gr1 (art. 45)

to get over (art. 45)

ressentir vt gr3 (art. 45)

to feel (art. 45)

sauver vt gr1 (art. 45)

to save (art. 45)

séjourner vi gr1 (art. 45)

to stay (art. 45)

sens nm (art. 45)

meaning (art. 45)

sinistré adj (art. 45)

stricken (art. 45)

soudaineté nf (art. 45)

suddenness (art. 45)