Article 42 VENDEE GLOBE (Vocabulaire)

 

 
 

accès nm (art. 42)

access (art. 42)

assommer vt gr1 (art. 42)

to knock out (art. 42)

avance nf/d'~ (art. 42)

ahead of (art. 42)

balancer vt gr1 (art. 42)

to dump (art. 42)

bord nm/ par-dessus ~ (art. 42)

overboard (art. 42)

boucler vt gr1 (art. 42)

to finish off (art. 42)

calcul nm (art. 42)

calculation (art. 42)

calquer vt gr1 (art. 42)

to copy exactly (art. 42)

caracoler vi gr1 (art. 42)

to be top of the league (art. 42)

concurrent nm (art. 42)

competitor (art. 42)

déchaîné adj (art. 42)

raging (art. 42)

démonté adj (art. 42)

stormy (art. 42)

doté adj (art. 42)

provided with (art. 42)

eau nf/ prendre l'~ (art. 42)

to let in water (art. 42)

effroyable adj (art. 42)

frightening (art. 42)

emblée / d'~ adv (art. 42)

straightaway (art. 42)

embûche nf (art. 42)

pitfall (art. 42)

escale nf (art. 42)

stopover (art. 42)

escale nf/ sans ~ (art. 42)

nonstop (art. 42)

flotte nf (art. 42)

fleat (art. 42)

haleine nf/tenir en ~ (art. 42)

to keep on tenterhooks (art. 42)

langue nf (art. 42)

tongue (art. 42)

marin nm (art. 42)

sailor (art. 42)

monocoque nm (art. 42)

monohull (art. 42)

mouiller vt gr1 (art. 42)

to cast (art. 42)

navigateur nm/ ~ solitaire (art. 42)

single-handed yachtsman (art. 42)

nœud nm (art. 42)

knot (art. 42)

parcours nm (art. 42)

journey (art. 42)

part nf/ de toutes ~ (art. 42)

from all sides (art. 42)

peine nf/ sous ~ de (art. 42)

on pain of (art. 42)

port nm (art. 42)

harbour (art. 42)

postulant nm (art. 42)

candidate (art. 42)

poursuivant nm (art. 42)

pursuer (art. 42)

précis adj (art. 42)

sharp (art. 42)

prix nm (art. 42)

prize (art. 42)

rallier vt gr1 (art. 42)

to haul in for (art. 42)

recoudre vt gr3 (art. 42)

to stitch up again (art. 42)

règlement nm (art. 42)

regulations (art. 42)

retard nm (art. 42)

delay (art. 42)

survie nf (art. 42)

survival (art. 42)

traversée nf (art. 42)

crossing (art. 42)

virer vt gr1 (art. 42)

to tack (art. 42)

voile nf (art. 42)

sail (art. 42)